اینجا عکس فعلی کاخ صدام و این بالکن همان بالکن معروفیست که صدام اسلحه اش را یک دستی گرفت و به نشانه حمله به ایران، شلیک کرد.