از طریق ایمیل می توانید با مسئول روابط عمومی هیئت یاوران ولایت در ارتباط باشید.


آقای بیابانی(مسئول روابط عمومی)

ایمیل:

bavela@chmail.ir